SALES CONDITIONS

         

 SALES CONDITIONS FOLLOWS CONTRACTS FOR EACH ASSIGNMENT AFTER COUNTRIES IN ENGLISHOnly for Norwegian customer:


       KULDEX GENERELLE VARELEVERINGSBETINGELSER

 

 1. PRISER - BETALINGSBETINGELSER.

 

Våre priser er veiledende eks. mva.  Betalingsbetingelser: Etter avtale eller netto  per 10 dager. Etter forfall beregnes 1,5 %  renter per påbegynt måned.

Kjøpers egne spesielle kjøpsbetingelser får  ikke anvendelse med mindre Kuldex  AS  skriftlig har godkjent disse. Utsettes  leveransen på kjøperens

anmodning, forfaller betalingen i henhold til  ordrebekreftelse/kontrakt. Tilbudet og   prisene gjelder i inntil  20 dager fra  tilbudsdato for bestillingsvarer,

men med  forbehold om prisendring fra fabrikk.  For brukte varer gjelder tilbudet i 10 dager.

 

  2. LEVERING AV VARER

 

Hvis ikke annet er avtalt leveres standard  varer fra lager inkl. emballasje og sendes for  kjøperens regning og risiko. Kjøperen  er forpliktet til å holde varen

fullverdiforsikret  til den er betalt.

 

LEVERANSE AV BESTILTE VARER: Hvis ikke  annet er avtalt leveres /monteres standarde  varer. Elektrikerarbeid (strømtilførsel fra el-skap  til kompressor,

fordamper, kontrollpanel og  dørvarmer samt belysning), rørleggerarbeid  (avløpsrør fra fordamper til avløpssystemet)  byggnings messigarbeid

(fjerne vegger, dører, vinduer o.l.) er ikke inkludert i våre tilbud.

Utstyr som PVC gardiner, ramper og maskinrom  er tilleggsutstyr hvis de ikke spesifisert i tilbudet.

 

FORSINKELSE AV LEVERING :Kuldex AS tar  forbehold om oppgitte leveringsdatoer for  importerte varer og prosjektarbeid. Oppgitte  leveringsdatoer er

  veiledende. Det regnes  ikke som forsinket levering dersom forsinkelsen  skyldes at Kuldex ikke i tide har fått nødvendig  materiell fra produsent. Utover

  dette forsinkelser  inntil tre (3) uker for importerte varer og  prosjekter/monteringsarbeid erstattes ikke.

 

Krav om erstatning for forsinkelse må fremsettes  skriftlig senest 8 dager etter faktisk levering  for å kunne gjøres gjeldende. Blir bestilleren  skadelidende

som følge av for sen levering  (etter 3 uker), kan han kreve erstatning for  dokumenterte direkte tap begrenset oppad 6 %  av faktura beløpet for den vare

som er forsinket.

Selger har intet ansvar for kjøpers indirekte tap.  Som indirekte tap regnes blant annet arbeidsutgifter,  tap som følge av at produktet ikke kan nyttiggjøres

som  forutsatt, tap som følge av skade på annet enn  produktet selv, skade som følge av varens videre  anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt

produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge  av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig  oppfylt, og krav fra tredjemenn. Bestilleren

kan ikke i  noe tilfelle kreve erstatning som følge av  forsinket levering for direkte eller indirekte  tap utover det som følger av punkt overstående.

 

Selgeren er ikke ansvarlig for mangler ved leveransen,  hvis kunden tar i bruk varen etter å ha reklamert over  varen.

 

FORCE MAJEURE

Uforutsette og upåregnelige hindringer for  oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller  delvis å annullere avtalen, eller forlenge  leveringstiden i

forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse  medfører intet erstatningsansvar for selger.  Selger gir kjøper meddelelse om

slike hindringer  og følgene av disse.

 

  3. SALGSPANT.

 

Ved kjøp har leverandøren , inntil kjøpesummen  med eventuelle renter og omkostninger er  betalt, salgspant i henhold til lov av 8. februar  1980 om Pant.

Kjøperen har ikke rett til å  pantsette, selge eller på annen måte overdra  varene og kan heller ikke flytte varene fra den  oppgitte vareadresse uten selgers

skriftlige  samtykke.

Varen er selgers eiendom inntil fullstendig oppgjør  har funnet sted

 

  4. GARANTI

I gitte tilbud beskrives garanti og reklamasjons  tider.  Hvis ikke annet er avtalt;  ALLE GARANTIARBEIDER SKAL VARSLES OG  GODKJENNES AV

KULDEX AS FØR  IGANGSETTELSE. Garantien omfatter 1 -ett- års  garanti mot material- og fabrikasjonsfeil for nye  og avhengig av utstyres tilstand gis

inntil  3 - tre - måneder garanti for bruktutstyr samt  utførtarbeid, montasjearbeid og servicearbeid. Defekte deler returneres påført varens modell

og  serienummer, samt kjøpsdato. Eventuelle  deler erstattes av Kuldex DA / AS. Dersom servicepersonell blir tilkalt  i garantitiden , betaler kjøperen arbeid,

reise, diett og  opphold. Garantien dekker ikke feil som  skyldes at kjøperen ikke har fulgt leverandørens  forskrifter for bruk og vedlikehold av utstyret.

Følgeskader / avbrudd dekkes ikke. KREVES  GARANTI, MÅ REKLAMASJONSRAPPORT UTFYLLES.

 

  Selgers garantiansvar gjelder  heller ikke feil, skade eller mangler som  oppstår som følge av: at instalasjonen  ikke er utført av selger eller den selger

  utpeker og denne ikke er utført i henhold  til bruksanvisninger instruksjoner eller  gjeldende offentlige bestemmelser.  Mangelfult vedlikehold, behandling i

  strid  med bruksanvisninger /instruksjoner eller  annen uforsvarlig behandling.-  Uhell eller andre forhold etter leveringen  som ligger utenfor selgerens

  kontroll, herunder spenningsvariasjoner utover +/- 10% av merkespenning, lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller uregelmessig  heter i vannforsyningen /

  avløpsystemer.

- Når det gjelder konsekvensskader,  fraskriver selgeren seg også uttrykkelig  ethvert erstatningsansvar med hensyn til  varer som måtte gå tapt på grunn av

  temperatursvikt ved mangler i kulde- anlegget med mindre selgeren har utvist  grov uaksomhet. Eier av kjøle- eller  frysevarer henvises i denne forbindelse

  til selv å sørge for at varene er forsikret  mot temperatursvik under lagring.

 

GARANTIANSVARET BORTFALLER DERSOM

  1) KJØPER HAR IKKE BETALT FOR VAREN  INNEN FRISTEN.

  2) Det er gjort inngrep i varen uten Selgers  samtykke.

  3) Varen er skadet som følge av ukyndig  behandling.

 

- GARANTIANSVAR BORTFALLER HVIS  BETALINGSBETINGELSER IKKE BLIR  OPPFYLT.

 

TILBUDET BORTFALLER DERSOM AVTALT FORSKUDD IKKE BLIR BETALT INNEN FRISTEN.


FORHANDLERE: Forhandlere overtar garanti ansvaret, når de får varer til forhandlerpriser.


5. INSTALLASJON


Montering og igangkjøring skjer for kjøperens regning.

 

6. DIVERSE


AVTALER: Når kunden ber om igangsettelse av et oppdrag uten å skrive under levert eller sendt avtale, anses som godkjent.

Fra igangsettelsesdatoen gjelder leverte / sendte avtalebetingelser.


LEVERING, FORSINKET BETALING, RETUR AV VARER

Ved forsinket levering som skyldes forhold hos kjøper, kan leverandøren besørge lagring for kjøperens regning og risiko.

Varen er selgers eiendom inntil fullstendig oppgjør har funnet sted.

Enhver forsinkelse av betaling av kjøpesummen gir selger rett til å heve salget selv om varen er overlevert til kjøper. Når selger hever salget p.g.a. forsinkelse av betaling av kjøpesummen, belastes kjøper 50 % av kjøpesummen og utgifter forbundet ved å hente varene tilbake til selgers lager. Skal kjøpesummen betales avdragsvis gjelder det samme med hensyn forsinkelse av betaling av avdragene. Heves salget har selger rett til å kreve varene tilbakelevert. Ønsker kjøper å annullere bekreftet ordre av standardprodukter, belastes 50% av kjøpesummen.

På importerte / spesialleveranser godtas ingen annullasjon. Retur av leverte varer godtas kun etter skriftlig avtale med leverandøren og kjøperen belastes med minst 50% av kjøpesummen og 50% trekkes  fra forskuddbetalt beløp. Kjøperen plikter ved mottak av varen å kontrollere at sendingen er i god stand. Eventuelle transportskader skal omgående meddeles leverandørens hovedkontor og må være anmerket på fraktbrevet av transportør.


MANGLER / FEIL: Reklamasjonstiden er en - 1 - uke. Kjøperen skal gi skriftlig melding til Kuldex AS om feil eller mangler ved de leverte varer uten ugrunnet opphold og senest innen 8 arbeidsdager etter levering. Reklamasjonen skal innholde en spesifisert angivelse av mangelen. Dersom kjøperen ikke skriflig reklamerer over feil / mangler innen de nevnte frister, mister kjøperen retten til å fremsette ethvert krav basert på slike feil / mangler.


TVISTER: Tvister mellom partene bør søkes løst i minnelighet. Dersom slik løsning ikke oppnås, skal selgerens verneting 

(Asker og Bærum tingrett) være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontraktsforholdet med norsk rett som lovvalg.


Kuldex  AS tar forbehold mot eventuelle feil i tilbud, ordrebekreftelse, oppgitte priser eller spesifikasjoner som måtte forefinnes i prislisten.


Kuldex AS forbeholder seg retten til å, uten ytterligere meddelelse, endre priser eller spesifikasjoner i prislisten.